4 juillet 2017

Choucas des tours Mon Album Photographique 2017 074

Choucas des tours Coloeus monedula

Coloeus monedula, Dohle, kawka (zwyczajna), Галка, Western Jackdaw